(Príloha k rozhodnutiu MV ČR č.j. II/s-OVS/l-2621/2657/97 r zo dňa 25.7.1997,
v znení upravenom Valnou hromadou MEIS dňa 25.6.2011
)

MIDDLE-EUROPEAN IRIS SOCIETY

Stanovy spoločnosti. 

I. Preambula

Spoločnosť je spoločenstvom pestovateľov, šľachtiteľov a priaznivcov kosatcov zo štátov stredoeurópskeho regiónu. Jedná sa o medzinárodnú nevládnu organizáciu. Zakladajúcimi členmi sú členovia Klubu Európskej kosatcovej spoločnosti z Českej republiky, Poľska a Slovenska.

II. Názov spoločnosti

Názov spoločnosti je Middle-European Iris Society (skratka MEIS – viď. ďalej).

 

III. Územná pôsobnosť, sídlo spoločnosti

1. Územná pôsobnosť spoločnosti je v štátoch strednej Európy. Spoločnosť je otvorená pre obyvateľov ktoréhokoľvek štátu.

2. Sídlom MEIS je Hlučín, Česká republika

 

IV. Ciele činnosti

Podporovať kvalitatívne a kvantitatívne využívanie rodu Iris v záujme životného prostredia sídiel.

Pre naplnenie cieľov spoločnosť:

1. Organizuje a koordinuje odbornú a spoločenskú činnosť členov.

2. Zastupuje záujmy členov, . záujmov regiónov štátov z ktorých  členovia MEIS pochádzajú a sprostredkováva komunikáciu s inými kosatcovými spoločnosťami.

3. Propaguje a popularizuje kosatce

4. Rieši otázky pestovania a šľachtenia kosatcov

5. Organizuje publikačnú činnosť, prednášky, výstavy, medzinárodné stretnutia, exkurzie, konferencie

6. Pomáha rozvíjaniu poznatkov o rode Iris a ich uvádzaní do života.

7. Robí registrácie a hodnotenie novošľachtení, spolupracuje s botanickými záhradami.

                                                           V. Členstvo

Formy členstva: individuálne, skupinové alebo čestné.

1. Individuálnym členom sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami spoločnosti a písomne sa prihlási za člena. Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím alebo vylúčením člena.

2. Skupinovým členom sa môže stať právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi činnosti spoločnosti. Vznik, podmienky členstva alebo ukončenie členstva sa potvrdzuje písomne.

3. Čestných členov menuje z dôvodov hodných pozornosti Valná hromada na návrh Predstavenstva.

VI. Práva a povinnosti členov

1. Zúčastňovať sa všetkých akcií usporiadaných spoločnosťou

2. Spoluvytvárať jej program, zúčastňovať sa na jej plnení

3. Voliť a byť volený do orgánov spoločnosti

4. Využívať výhod vyplývajúcich z členstva v spoločnosti

5. Podávať pripomienky, sťažnosti a návrhy k činnosti spoločnosti

6. Dodržiavať stanovy

7. Platiť členské príspevky v stanovenej výške a termínoch

8. Obhajovať záujmy MEIS a svojou činnosťou prispievať k jej dobrému menu

 

VII. Orgány spoločnosti

1. Miestne skupiny - sú dva druhy miestnych skupín: územné a republikové.
Územná skupina je tvorená najmenej 5 členmi. Národná príslušnosť členov územnej skupiny nehrá rolu. Vedúci takejto skupiny sa stáva členom Predstavenstva. Vedúci skupiny je volený väčšinou členov skupiny. Vedúci miestnej skupiny je volený na 4 roky. Zriadenie miestnej skupiny a voľbu vedúceho schvaľuje Valné zhromaždenie.
Republikovú skupinu tvoria členovia daného  štátu, ktorí sa neprihlásili do žiadnej územnej miestnej skupiny. Vedúci republikových skupín sú volení a schvaľovaní na Valnej hromade spolu s voľbou Predstavenstva.

2. Predstavenstvo - je výkonným orgánom spoločnosti medzi jednaniami Valnej hromady. Skladá sa z vedúcich miestnych skupín a členov zvolených na Valnej hromade. Z členov Predstavenstva sa volí prezident, viceprezident a pokladník. Predstavenstvo sa volí na 4 roky.
Jednanie Predstavenstva zvoláva prezident spoločnosti. Uznesenie Predstavenstvo schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných za účasti najmenej poloviny jeho členov alebo cestou

e-mailovej konzultácii pri súhlase najmenej poloviny jeho členov. Predstavenstvo prijíma a vylučuje členov spoločnosti.

3. Valná hromada - je najvyšším orgánom spoločnosti. Schádza sa podľa potreby. Pozvanie na Valnú hromadu dostanú členovia, ktorí majú zaplatené členské príspevky za predchádzajúci rok. Valná hromada je zvolávaná Predstavenstvom. V mimoriadnych prípadoch je Valná hromada zvolaná na žiadosť najmenej 1/3 členov spoločnosti. Jednanie Valnej hromady je riadené prezidentom spoločnosti alebo viceprezidentom, schvaľuje zmeny stanov a hospodárenia spoločnosti. Materiály pre jednanie Valnej hromady musia členovia MEIS dostať 2 týždne pred jej termínom. Pripomienky k materiálom môžu členovia dať svojim zástupcom písomne alebo e-mailom. Pokiaľ nevznesú pripomienku, je toto považované za ich súhlas. Uznesenie je prijaté jednoduchou väčšinou za účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Pokiaľ nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, prebieha schvaľovanie 2/3 väčšinou prítomných členov.

4. Revízna komisia - je ďalším orgánom spoločnosti voleným na Valnej hromade. Je trojčlenná.

5. Štatutárnym zástupcom MEIS je prezident spoločnosti.

VIII. Hospodárenie spoločnosti

1. Zdrojom financovania spoločnosti sú členské príspevky, výnosy z činnosti, dary, dotácie a sponzorské príspevky.

2. Členský príspevok individuálneho členstva pre nasledujúci rok stanoví Predstavenstvo na začiatku roka.

3. Správu o hospodárení po kontrole revíznou komisiou, predkladá pokladník Predstavenstva MEIS do konca januára nasledujúceho roka.

4. Predstavenstvo rozhoduje o použití prostriedkov MEIS.

IX. Záverečné ustanovenie

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie u príslušného orgánu štátnej správy. Ich zmenu schvaľuje Valná hromada. Návrh musí byť predložený členom aspoň 2 týždne dopredu.

2. Ukončenie činnosti môže nastať rozhodnutím Valnej hromady pri účasti najmenej 1/5 všetkých členov alebo rozhodnutím Predstavenstva pri písomnej zhode minimálne 2/3 všetkých členov MEIS.

3. V prípade likvidácie spoločnosti zostáva celý jej majetok k dispozícii likvidátorovi na vyrovnanie záväzkov spoločnosti.

Pro rok 2017 byly schváleny tyto členské příspěvky:........7 € ...........30 Zl .......... 190 Kč

Naspäť hore