MIDDLE-EUROPEAN IRIS SOCIETY

 

STATUT TOWARZYSTWA

 

I.Preambuła.

 

Towarzystwo jest społecznością hodowców i miłośników irysów z krajów środkowo-europejskiego regionu. Założycielami  Towarzystwa są członkowie Klubów Irysowych z Czeskiej Republiki, Polski i Słowacji.

 

II. Nazwa stowarzyszenia.

 

Nazwą stowarzyszenia jest: Middle-European Iris Society (skrót MEIS – patrz dalej).

 

 

III. Siedziba i terytorium działalności.

 

 1. Terytorium działalności stowarzyszenia są kraje Centralnej Europy. Stowarzyszenie jest otwarte dla obywateli krajów tego regionu.
 2. Siedzibą MEIS-u jest Hluczin w Czeskiej Republice.

 

IV. Cele działalności.

 

Wspierać ilościowo i jakościowo eksploatację botanicznego rodzaju IRIS w interesie środowiska mieszkańców. Dla spełnienia tych celów stowarzyszenie:

 1. Organizuje i koordynuje fachową i społeczną działalność członków.
 2. Reprezentuje prawa członków włączając prawa regionów lub krajów z których członkowie pochodzą, oraz ułatwia komunikowanie  z innymi towarzystwami irysowymi.
 3. Promuje i popularyzuje irysy.
 4. Rozwiązuje problemy związane z hodowlą irysów.
 5. Organizuje działalność wydawniczą, seminaryjną, wystawy, międzynarodowe spotkania, wycieczki , konferencje.
 6. Pomaga rozwijać wiedzę o irysach i ich zastosowaniach .
 7. Prowadzi rejestrację i ocenę nowych odmian. Współpracuje z ogrodami botanicznymi.

 

V. Członkostwo.

 

Formy członkostwa: indywidualne, grupowe i honorowe.

 

 1. Indywidualnym członkiem może zostać każdy kto akceptuje statut MEIS-u i zgłosi pisemny akces. Członkostwo zanika wskutek rezygnacji, śmierci lub wykluczenia.
 2. Grupowym członkiem może zostać osoba prawna , która akceptuje działalność stowarzyszenia. Wstąpienie, warunki członkostwa lub zakończenie członkostwa ustala się pisemnie.
 3. Honorowe członkostwo ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu MEIS-u na podstawie

            ustalonych zasług kandydata.

 

VI. Prawa i obowiązki członków.

 

 1. Uczestniczyć we wszystkich akcjach organizowanych przez stowarzyszenie.
 2. Rozwijać programy towarzystwa i uczestniczyć w ich stosowaniu.
 3. Wybierać i być wybieranym do organów towarzystwa
 4. Czynić użytek z korzyści płynących z członkostwa towarzystwa
 5. Czynić sugestie i propozycje, a także być krytycznym w sprawie działalności towarzystwa.
 6. Przestrzegać statutu.
 7. Regulować składki członkowskie w terminie.
 8. Promować MEIS i swoją aktywnością przyczyniać się do jego dobrego imienia.

 

VII. Organy stowarzyszenia

 

1. Grupy lokalne. Są dwa rodzaje lokalnych grup: terytorialne i krajowe.

 - Grupę terytorialną  tworzy co najmniej 5 członków. Przynależność narodowa członka  grupy  terytorialnej nie ma znaczenia. Kierownik takiej grupy jest członkiem Zarządu .Kierownicy grup są wybierani zwykłą większością członków grupy na okres 4 lat. Utworzenie grupy i wybór jej kierownika zatwierdza Walne Zgromadzenie.
-  Grupę krajową tworzą członkowie z danego kraju, którzy nie są członkami żadnej grupy terytorialnej. Kierownicy grup krajowych są wybierani i zatwierdzani na Walnym  Zgromadzeniu przy wyborze Zarządu.

 

2. Zarząd - jest organem wykonawczym towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami. Składa się z kierowników grup lokalnych i członków wybranych przez Walne  Zgromadzenie. Z członków Zarządu są wybierani: prezydent, viceprezydent i skarbnik. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zebrania Zarzadu zwołuje prezydent stowarzyszenia.

Zarząd przyjmuje i wyklucza członków stowarzyszenia.

Ustalenia Zarząd podejmuje zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy jego członków lub drogą konsultacji mailowej za zgodą co najmniej połowy liczby jego członków.

 

 

3. Walne Zgromadzenie – jest najwyższym organem Towarzystwa i zbiera się w miarę potrzeby. Uczestnikami Walnego Zgromadzenia z prawem głosu są osoby które zapłaciły składkę za poprzedni rok oraz nowi członkowie , którzy zapłacili składkę za dany rok do dnia Walnego Zgromadzenia. Walne zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. W wyjątkowych przypadkach Walne Zgromadzenie może być zwołane przez 1/3 liczby członków Towarzystwa. Walne Zgromadzenie jest prowadzone przez prezydenta lub viceprezydenta Towarzystwa i akceptuje zmiany w statucie i zmiany w planach finansowych. Materiały na Walne Zgromadzenie członkowie MEIS powinni otrzymać 2 tygodnie przed jego terminem. Uwagi do materiałów członkowie mogą zgłaszać swoim kierownikom grup pisemnie lub e-mailem. Brak takich uwag uważa się za akceptację materiałów. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Towarzystwa. Jeśli ilość obecnych nie przekracza połowy liczby członków towarzystwa, rezolucje są uchwalane większością 2/3 obecnych.

 

4. Komisja Rewizyjna – jest wybierana przez Walne Zgromadzenie. Składa się z trzech osób.

 

5. Statutowym reprezentantem MEIS-u jest prezydent towarzystwa.

 

VIII. Gospodarowanie towarzystwa.

 

 1. Źródłami finansowania Towarzystwa są składki członków, dochody z działalności , darowizny, dotacje i wpłaty sponsorów.
 2. Składka indywidualnego członka Towarzystwa określi Zarząd na początku roku .
 3. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok skarbnik MEIS po kontroli Komisji Rewizyjnej składa do  Zarządu do końca stycznia następnego roku.
 4. Zarząd dysponuje zebranymi środkami MEIS.

 

IX. Końcowe postanowienia.

 

 1. Ww artykuły nabierają ważności w dniu rejestracji Towarzystwa przez odpowiedni organ władzy administracyjnej.
 2. Zakończenie działalności Towarzystwa może nastąpić decyzją Walnego Zgromadzenia przy obecności co najmniej 1/5 liczby członków MEIS lub decyzją Zarządu przy pisemnej zgodzie co najmniej 2/3 liczby członków Towarzystwa . Środki finansowe Towarzystwa są dzielone równo pomiędzy jego członków.
 3. W przypadku likwidacji Towarzystwa pozostały jego majątek zostaje do dyspozycji likwidatora dla pokrycia zobowiązań towarzystwa.

 

Składka indywidualnego członka Towarzystwa 2017: ........7 € ...........30 Zl .......... 190 Kč