MIDDLE EUROPEAN IRIS SOCIETY

Stanovy spolku. 

 

I. Preambule

Spolek je společenstvím pěstitelů, šlechtitelů a příznivců kosatců ze zemí středoevropského regionu. Jedná se mezinárodní nevládní organizaci. Zakládajícími členy jsou členové Klubu Evropské kosatcové společnosti z České republiky, Polska a Slovenska

 

II. Název společnosti

Název spolku je MIDDLE EUROPEAN IRIS SOCIETY (zkratka MEIS-viz dále).

 

III. Územní působnost, sídlo spolku

1. Územní působnost spolku je v zemích střední Evropy. Spolek je otevřen pro obyvatele kterékoliv země.

2. Sídlem MEIS je Hlučín, Vinohradská 57, PSČ 748 01, Česká republika

 

IV. Předmět činnosti

Podporovat kvalitativní a kvantitativní využívání rodu Iris v zájmu životního prostředí sídel.

Pro naplnění cílů spolek:

1. Organizuje a koordinuje odbornou a společenskou činnost členů.

2. Zastupuje zájmy členů, vč. zájmů regionů nebo zemí z nichž členové MEIS pocházejí a zprostředkovává
komunikaci s jinými kosatcovými spolky.

3. Propaguje a popularizuje kosatce.

4. Řeší otázky pěstování a šlechtění kosatců

5. Organizuje publikační činnost, přednášky, výstavy, mezinárodní setkání, exkurze, konference.

6. Pomáhá rozvíjení poznatků o rodu Iris a jejich uvádění v život.

7. Provádí registrace a hodnocení novošlechtění, spolupracuje s botanickými zahradami.

 

V. Členství

Formy členství: individuální, skupinové, čestné.

1. Individuálním členem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami spolku a písemně se přihlásí
za člena. Členství zaniká vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena.

2. Skupinovým členem se může stát právnická osoba, která souhlasí s cíli činnosti spolku. Vznik,
podmínky členství nebo ukončení členství se stvrzuje písemně.

3. Čestné členy jmenuje z důvodů hodných zřetele Valná hromada na návrh Představenstva.

 

VI. Práva a povinnosti členů

1. Zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem

2. Spoluvytvářet jeho program a podílet se na jeho plnění

3. Volit a být volen do orgánů spolku

4. Využívat výhod vyplývajících z členství ve spolku

5. Podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti spolku

6. Dodržovat stanovy

7. Platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech

8. Hájit zájmy MEIS a svou činností přispívat k jejímu dobrému jménu

 

VII. Orgány spolku

1. Místní skupiny – jsou dva druhy místních skupin: územní a republikové.
Územní skupina je tvořena nejméně 5 členy. Národní příslušnost členů územní skupiny nehraje roli. Vedoucí takové skupiny se stává členem Představenstva. Vedoucí skupiny je volen prostou většinou členů skupiny. Vedoucí místní skupiny je volen na 4 roky. Zřízení místní skupiny a volbu vedoucího schvaluje Valné shromáždění. Republikovou skupinu tvoří členové dané země, kteří se nepřihlásili do žádné územní místní skupiny. Vedoucí republikových skupin jsou voleni a schvalováni na Valné hromadě spolu s volbou Představenstva.

2. Představenstvo – je výkonným orgánem spolku mezi jednáními Valné hromady. Skládá se z vedoucích místních skupin a členů zvolených na Valné hromadě. Z členů Představenstva se volí prezident, víceprezident a pokladník. Představenstvo se volí na 4 roky. Jednání Představenstva svolává prezident spolku. Usnesení Představenstvo schvaluje prostou většinou přítomných za účasti nejméně poloviny jeho členů nebo cestou e-mailové konzultace při souhlasu nejméně poloviny jeho členů. Představenstvo přijímá a vylučuje členy spolku.

3. Valná hromada – je nejvyšším orgánem spolku. Schází se podle potřeby. Valné hromady s právem hlasu se zúčastní ti, kdo zaplatili členský příspěvek za předchozí rok spolu s novými členy, kteří zaplatili členský příspěvek za daný rok do dne konání Valné hromady. Valná hromada je svolávána Představenstvem. V mimořádných případech je Valná hromada svolána na žádost nejméně 1/3 členů spolku. Jednání Valné hromady je řízeno prezidentem spolku nebo viceprezidentem, schvaluje změny stanov a hospodaření spolku. Materiály pro jednání Valné hromady musí členové MEIS obdržet 2 týdny před jejím termínem. Připomínky k materiálům mohou členové předat svým zástupcům písemně nebo e-mailem. Pokud nevznesou připomínku, je toto považováno za jejich souhlas. Usnesení je přijato prostou většinou při účasti nadpoloviční většiny členů. Pokud není přítomna nadpoloviční většina členů, probíhá schvalování 2/3 většinou přítomných členů.

4. Revizní komise – je dalším orgánem spolku voleným na Valné hromadě. Je trojčlenná.

5. Statutárním zástupcem MEIS je prezident spolku.

 

VIII. Hospodaření spolku

1. Zdrojem financování spolku jsou členské příspěvky, výnosy z činnosti, dary, dotace a sponzorské
příspěvky.

2. Členský příspěvek individuálního člena pro následující rok stanoví Představenstvo na začátku roku. Příspěvek
musí být uhrazený do konce roku.

3. Zprávu o hospodaření po kontrole revizní komisí, předkládá pokladník Představenstvu MEIS do konce ledna
následujícího roku.

4. Představenstvo rozhoduje o použití prostředků MEIS.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u příslušného orgánu státní správy. Jejich změnu schvaluje Valná
hromada. Návrh musí být členům předložen alespoň 2 týdny předem.

2. Ukončení činnosti může nastat rozhodnutím Valné hromady při účasti nejméně 1/5 všech členů nebo
rozhodnutím Představenstva při písemné shodě minimálně 2/3 všech členů MEIS.

3. V případě likvidace spolku zůstává veškerý její majetek k dispozici likvidátorovi na vyrovnání závazků
spolku.

 

Schváleno Valnou hromadou MEIS, v Praze dne 30.5.2015. Tento text Stanov je součásti registrace MEIS u Rejstříkového soudu.
Platí ode dne registrace 8. 1. 2016.

Členské příspěvky schválené Představenstvem: ........10 € ...........30 Zl .......... 190 Kč
Členské příspěvky schválené od 1.1.2021: ........15 € ...........40 Zl .......... 240 Kč

Zpět nahoru